Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a. s., která organizuje akci s názvem "Zážitky nepočkají. Twisto ano!", jež proběhne od 1. 2. 2022 do 20. 3. 2022 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a. s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od 1. 2. 2022 do 20. 3. 2022.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele nebo prostřednictvím Twisto účtu v sekci Na nákupy. Účastník akce má nárok, nikoliv povinnost, aktivovat si nabídku pro rozložení jakékoliv platby nad 1 500 Kč do třech měsíčních splátek zdarma bez navýšení.

Aktivaci nabídky nákupů na třetiny je možné provést přímo v sekci Na nákupy v Twisto účtu přes tomu určený odkaz “NA TŘE-TI-NY” nebo přes odkaz uvedený v marketingovém sdělení pro tuto akci. Rozkládat bez navýšení bude možné nejpozději do 20. 3. 2022.

Pro možnost využití této časově limitované nabídky je nutné, aby měl zákazník dostupný měsíční a splátkový limit , a to minimálně ve výši 1 500 Kč, resp. min. ve výši celkové částky dané transakce. V případě, že bude jeden z aktuálních limitů nižší, nebude možné nákup s platbou na třetiny provést.

Rozložení nákupu do třech měsíčních splátek je možné v momentu, kdy je platba zaúčtována. Obvykle je platba zaúčtována do 2 pracovních dnů od data transakce.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.