Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto účet a získejte bonus až 1000,- Kč”, která proběhne od 24.9.2018 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).


Pořadatel soutěže
Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).


Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“). Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.


Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat od 24.9.2018 do vyčerpání kreditů.


Pravidla soutěže
Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří dosud nejsou registrovanými uživateli Twisto účtu a kteří obdrželi na svůj e-mail či telefonní číslo informaci o vyhlášení a základních pravidlech soutěže. Twisto rozdává odměnu za úspěšné dokončení registrace k Twisto účtu. Doba k registraci se počítá od doručení e-mailu / sms účastníkovi soutěže do uplynutí 24 hodin od tohoto doručení. Za doručení e-mailu/ sms se považuje okamžik, kdy e-mail/ sms odešel ze serveru služby Intercom/ sms brány pověřené odesílající stranou. V případě zaslání e-mailu i sms totožnému soutěžícímu počíná doba k uskutečnění registrace dle toho, které bylo účastníkovi soutěže doručeno dříve. Twisto neručí za případné zdržení v dispozici s e-mailem či sms ze strany účastníka soutěže způsobeného technickými kapacitami serveru, operátora, e-mailu či telefonu účastníka soutěže (např. plná e-mailová schránka, paměť telefonu apod.), které není Twisto schopno ovlivnit.

Odměnu ve výši 1000,-Kč získá první dokončená registrace ze strany soutěžícího (za splnění podmínek uvedených v čl. II až IV. poslední odstavec níže pravidel soutěže) od doručení e-mailu/ sms o vyhlášení soutěže ze strany Twisto. Každý další úspěšně registrovaný účastník soutěže získá o 10,- Kč méně, tedy 990,- Kč, další  980,- Kč, další 970,- Kč až do dosažení 300,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou 300,-Kč. To vše formou kreditů v Twisto účtu. V případě, že účastník soutěže není schopen dokončit registraci k Twisto účtu z důvodů, které nebrání jejímu dokončení, avšak je potřeba jeho další součinnosti (např. nečitelné doklady totožnosti, potřeba dalších dokladů pro účely posouzení úvěruschopnost), bude tento bezodkladně vyzván ze strany Twisto k jejich doložení či zaslání, pokud poskytne nezbytnou součinnost do 7 dnů ode dne vyzvání a registrace bude v této lhůtě úspěšně dokončena, bude mu zachováno jeho pořadí pro účely výše odměny mezi účastníky soutěže.


Zveřejnění výherce a předání ceny
Výherce soutěže bude informován o získání výhry ve svém Twisto účtu, tj. připsáním kreditů odpovídajících výši jeho výhry a zároveň prostřednictvím svého e-mailu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.


Výhra v soutěži
Výhrou v soutěži je odměna ve formě kreditů určená nejrychlejším účastníkům soutěže, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a která bude připsána výhercům po splnění podmínek soutěže bezodkladně na jejich Twisto účet, tj., 1000,- pro nejrychlejšího výherce a pro každého dalšího o 10,-Kč méně až do dosažení 300,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou 300,-Kč. Platnost kreditů je 6 měsíců ode dne jejich obdržení.


Zpracování osobních údajů
Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.


Správce údajů:
Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Mgr. Jana Říhová, adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: jana.rihova@twisto.cz.


Účel a právní základ zpracování:
Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry) a to z titulu oprávněného zájmu správce.
Doba zpracování osobních údajů. Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností


Bezpečnost shromážděných osobních údajů
Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů. Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odpovědnost za škody
Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících. Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 24.9.2018.