Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto účet a vyhrajte telefon dle svého výběru, která proběhne od 9.12.2019 do 31. 12. 2019 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).


I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, je vůči nim vedeno insolvenční či exekuční řízení, jimž byl Twisto účet ze strany Twisto zablokován (např. z důvodu zhoršení úvěruschopnosti, rizikovosti či neuhrazení dlužné pohledávky), kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 9.12.2019 do 31.12.2019

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří se registrují k Twisto účtu v souladu s Obchodními podmínkami služby Twisto účet (https://www.twisto.cz/podminky/ucet/) v termínu konání soutěže a jejichž registrace bude společností Twisto v termínu konání soutěže schválena a kteří zároveň v rámci registrace do Twisto účtu uvedou unikátní promo kód TIPLISOUTEZ. A zároveň do ukončení této soutěže splní podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže.
Výhru v soutěži získá každý 50. účastník soutěže, který na základě této soutěže dokončil registraci ke službě Twisto účet, uvedl unikátní promokód a Twisto účet mu byl ze strany společnosti schválen, a to vše do data ukončení soutěže, tedy do 31. 12. 2019. Pořadí účastníků bude stanoveno na základě okamžiku schválení registrace k Twisto účtu ze strany Twisto.


V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude kontaktován prostřednictvím svého telefonního čísla či e-mailu.

VI. Výhra v soutěži

1 x mobilní telefon dle vlastního výběru do částky 20 000 Kč vč. DPH. Výherce je povinen výhru u Pořadatele uplatnit do jednoho měsíce po skončení soutěže.

VII. Zpracování osobních údajů

Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

VIII. Správce údajů

Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jméno: Mgr. Bc. Pavel Martiník, kontaktní adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e-mail: pavel.martinik@twisto.cz.

IX. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry), a to z titulu oprávněného zájmu správce.

X. Doba zpracování osobních údajů

Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

XI. Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů. Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty, kteří se na zpracování osobních údajů mohou podílet, tedy společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

XIII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje možnost provést změny pravidel soutěže nebo tuto soutěž kdykoliv v jejím průběhu zrušit, a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Nárok na výhru se nedědí. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla jsou účinná od 9.12. 2019.