Organizátor soutěže:

Twisto payments a.s.

se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00, Praha 1

IČO: 01615165

DIČ: CZ01615165

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 19085

(dále jen „organizátor“)

Název soutěže: Vyhraj 2 000 na nákupy na Answear.cz  – Instagram

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě INSTAGRAM. (dále jen “místo konání soutěže”)

Trvání soutěže:

Soutěž trvá 28. 4. 2021 od 10:00 do 2. 5. 2021 do 23:59. Aby byl komentář zařazen do soutěže, musí být zveřejněn na sociální síti INSTAGRAM, pod soutěžním příspěvkem nejpozději do 2. 5. 2021 do 23:59, později zveřejněné komentáře do soutěže zařazeny nebudou.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která splňuje podmínky pro zřízení Twisto účtu a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba registrovaná na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), která zde má po celou dobu soutěže svůj aktivní účet (dále jen “soutěžící”). Soutěžící se zavazují po celou dobu soutěže dodržovat veškerá pravidla používání sítě INSTAGRAM uvedená na http://bit.ly/pravidla_souteze_answear.

Pravidla soutěže a způsob určení výherců

Úkolem soutěžících je sledovat Instagramové profily @twisto_cz a @answear_cz a vložit do komentáře pod soutěžním příspěvkem odpověď na soutěžní otázku.

Komentář vložený soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti ke skupině obyvatelstva, případně být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy organizátora. Bude-li některé z těchto pravidel porušeno, soutěžící bude ze soutěže vyřazen.

Výhercem soutěže se stane jeden soutěžící v České republice, který splní podmínky soutěže a odpoví na soutěžní otázku a bude náhodně vylosován. Výherce obdrží nákup v hodnotě 2 000 Kč na e-shopu Answear.cz.

Výherce bude o své výhře informován do 3 dnů od ukončení soutěže pod svým soutěžním komentářem.

Kontaktní údaje v podobě jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo je soutěžící povinen dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram na účet @twisto_cz. Soutěžící je povinen dodat organizátorovi soutěže tyto údaje nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící údaje nedodá nebo je dodá nekompletní, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalších místech.

Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům.

Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje organizátorovi soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu/Instagramu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže.

Soutěžící rovněž uděluje organizátorovi soutěže bezúplatné  oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení.

Organizátor soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky.

Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám organizátora.

V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení, či v případě zásahu do práv organizátora soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Zpracování osobních údajů

Pro organizátora je důležitý vysoký standard ochrany soukromí soutěžících. S údaji je  nakládáno s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Správce údajů:

Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd

450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Pavel Martiník, adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: pavel.martinik@twisto.cz

Účel a právní základ zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry) a to z titulu oprávněného zájmu správce.

Doba zpracování osobních údajů.

Organizátor bude zpracovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Organizátor chrání osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození osobních údajů. Organizátor používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze organizátor nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už organizátor, jeho zaměstnanci i jeho subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící  následující práva: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěže:

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat elektronicky prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Instagramových účtů, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil na Instagramu vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet na Instagramu).

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.

Organizátor soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Organizátor dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí organizátora o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Žádný soutěžící nemá právo rozhodnutí poroty zpochybňovat. Porota své rozhodnutí nebude nijak vysvětlovat nebo obhajovat.

Dodatek:

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi, zpracovateli a organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

V Praze dne 28. 4. 2021