I. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd
450/40, Malá Strana (Praha 1), 11 800 Praha, Česká republika, IČO 01 615 165,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou 19 085 B (dále jen „Pořadatel“).
1.2 Organizátorem soutěže je instagramový profil @zivotslusy, zastoupený Lucií
Vakoljovou (dále jen „organizátor“).

II. Místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím
Instagramového profilu @twisto_cz. (dále jen „místo konání soutěže“).

III. Doba trvání soutěže

3.1     Soutěž probíhá od 4. 2. 2022 (od 17:00 hodin SEČ tohoto dne) do 10. 2. 2022
(do 23:59 hodin SEČ tohoto dne) (“doba trvání soutěže”).

IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se
soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací
adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).
4.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i
organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování
průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru
osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v
souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Instagram a veřejný osobní
profil.
4.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. jednou
odpovědět na soutěžní otázku) a může získat v soutěži pouze jednu výhru.Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení služby či zaplacení jakéhokoliv jiného
vkladu.
4.5 Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že odpoví na otázku: „jak budete trávit
Valentýnské pondělí?“ v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Zároveň označí v
komentáři dalšího uživatele, který by se mohl chtít do soutěže zapojit.
4.6 Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící sleduje profil
@twisto_cz. a profil @zivotslusy.
4.7 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené
podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a
posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv
případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z
podmínek soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za to, pokud se
soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního
spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého
provozovatelem sociální sítě Instagram apod.
4.8 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže takové
soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či
nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy,
které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob.
Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv
porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze
strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

V.  Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

5.1 Ze soutěžících, kteří zveřejnili soutěžní komentář a splnili Pravidla této
soutěže, bude vylosován 1 výherce, kterí získá voucher v hodnotě 10 000 Kč na
nákup spodního prádla od společnosti Astratex (https://www.astratex.cz/).
5.2 Výherce bude náhodně vylosován pořadatelem.
5.3 Pořadatel či organizátor bude po ukončení soutěže, výherce kontaktovat
prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, a to nejpozději během 5
pracovních dnů po ukončení soutěže. Jméno, pod kterým se výherce zúčastnil
soutěže, bude rovněž publikováno bezodkladně po ukončení soutěže pod soutěžním
příspěvkem na profilu @twisto_cz. Je povinností každého výherce, poskytnout
pořadateli a organizátorovi soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v
soutěži. Výhry budou připsány do Twisto účtu výherce, a to nejpozději do 2 týdnů od
ukončení celé soutěže.

5.4 Pokud výherce:
●               odmítne výhru převzít;
●               neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání výhry,
výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu
výhru předat.
5.5 Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru
není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat
jiné plnění nebo požadovat předání výhry v jiném termínu. Výhru lze předat pouze v
předem domluveném termínu, pozdější změny nejsou možné. Výhru v soutěži není
možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v
článku V. odst. 5.1. poskytnout, vyhrazují si pořadatel a organizátor právo nahradit
tuto výhru jinou podobnou výhrou.
5.6 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či
nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení
výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele
služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného
doručovatele nebo přepravce.
5.7 Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a
povinnosti související se samotným předáním, používáním nebo čerpáním výhry.

VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

6.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické
problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo
jinými elektronickými prostředky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat.
6.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech
záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího
přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn
z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci
soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je
oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení
nebo zrušení soutěže budou pořadatelem zveřejněny na Instagramovém profilu
@twisto_cz.6.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo
pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření,
že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových
případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy
pořadateli soutěže.
6.5 Pro účely zabezpečení účasti účastníků v soutěži, kontroly průběhu soutěže a
plnění jejích podmínek, vyhodnocení soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění výherců
soutěže a odevzdání výher výhercům soutěže zpracovává pořadatel, jakožto
správce, a organizátor, jakožto zpracovatel, osobní údaje soutěžících v souladu s
nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v rozsahu jméno, příjmení,
které mají soutěžící uvedené na Instagramovém profilu a v případě výherců i
doručovací adresa výherce oznámena výhercem pořadateli či organizátorovi za
účelem odevzdání výhry.
Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména a příjmení je souhlas
účastníků daný odesláním komentáře k soutěžnímu příspěvku. Osobní údaje
účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na
dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení
pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté
budou zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto
Pravidlech je nezbytným předpokladem pro účast účastníků v soutěži a bez
poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit soutěže podle těchto
Pravidel.
Výherci poskytnou pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů - v rozsahu
jméno, příjmení, a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra, a to za účelem
zaslání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto Pravidel. Poskytnutí
osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným
předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není
pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit
výherce jinou osobou.
Osobní údaje výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a
vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu
kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů
archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu
5 let, poté budou zlikvidovány.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů)
kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese dotaz@twisto.cz. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto Pravidel nejsou předmětem
automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma
organizátora v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování
osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora.
Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo
vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost
osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v
otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové
adrese dotaz@twisto.cz.
Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s
právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese dotaz@twisto.cz.
Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně
odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.6 Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního komentáře a jeho
následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude
zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní komentář
poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva
duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména
předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění a/nebo
předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho
součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana
dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní komentář,
předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“),
soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v
podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných
osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do
soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů.
Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k
bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití
všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími
podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a
rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po
dobu trvání soutěže. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného
substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po
skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případěnepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele
soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky
dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či
jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato
plná verze těchto Pravidel.
7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj
souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel
soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového
soutěžícího ze soutěže.
7.3 Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se
sociální sítí Instagram a společností Meta o.p.s. Soutěžící je srozuměn s tím, že
poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti
Meta o.p.s. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na
Instagramový profil @twisto_cz u soutěžního příspěvku.
V Praze dne 2. 2. 2022