Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto účet a vyhrajte telefon dle svého výběru, která proběhne od 16.10.2019 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“). Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, je vůči nim vedeno insolvenční či exekuční řízení, jimž byl Twisto účet ze strany Twisto zablokován (např. z důvodu zhoršení úvěruschopnosti, rizikovosti či neuhrazení dlužné pohledávky), kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 16.10.2019 do 27.10.2019

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří jsou již registrovanými uživateli Twisto účtu či kteří se registrují k Twisto účtu v souladu s Obchodními podmínkami služby Twisto účet (https://www.twisto.cz/podminky/ucet/) v termínu konání soutěže a kteří zároveň v rámci registrace do Twisto účtu  uvedou unikátní promo kód JIRKAKRAL nebo JIRKA. A zároveň do ukončení této soutěže splní podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže.
Výhru v soutěži získá 1 z účastníků soutěže, který na základě této soutěže dokončil registraci ke službě Twisto účet, uvedl unikátní promokód a Twisto účet mu byl ze strany společnosti schválen, a to vše do data ukončení soutěže - 27. 10. 2019. Vítěz bude vybrán z účastníků soutěže, kteří splnili veškerá pravidla této soutěže, a to slosováním. Vyhlášení vítěze proběhne prostřednictvím Instagramu Jirka Král dne 31. 10. 2019. Všichni účastníci obdrží pro tento účel do své e-mailové schránky nejpozději do 30.10.2019 unikátní soutěžní číslo.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry prostřednictvím Instagramu Jirka Král a kontaktován prostřednictvím svého telefonního čísla či e-mailu.

VI. Výhra v soutěži

1 x mobilní telefon dle vlastního výběru do částky 30 000 Kč vč. DPH.

Tato pravidla jsou účinná od 16.10.2019.