Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem 500,- Kč voucher na Craness.cz, která proběhne ve dnech od 25.1.2019 do vyčerpání voucherů na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), která budou zveřejněna na webových stránkách https://blog.twisto.cz/.

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 25.1.2019 do vyčerpání voucherů.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří dosud nejsou registrovanými uživateli Twisto účtu a nejsou držiteli aktivní Twisto karty. Nárok na výhru v soutěži vzniká okamžikem schválení dokončené registrace ze strany Twisto.

V. Výhra v soutěži

Výhrou je voucher v hodnotě 500,-Kč na nákup v e-shopu Craness.cz. Voucher bude zaslán prostřednictvím e-mailu do 48 hodin po dokončení a schválení registrace. Nárok na výhru má pouze 50 nejrychlejších účastníků soutěže, kteří splní podmínky soutěže v termínu od 25.1.2019 do vyčerpání voucherů.

VI. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.


Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 25.1.2019.