Pořadatelem této soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje soutěž s názvem „Březnový referral s Twistem”, jež proběhne od 16.3. 2021 do 31.3. 2021 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let. (dále jen „účastník akce“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání soutěže

Akce bude probíhat od 16.3.2021 do 31.3.2021.

Pravidla soutěže

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník s nejvyšším počtem „Schválených účtů” získaných v době trvání této soutěže má nárok na získání Ceny.

Cena

Apple iPhone 12  64GB

Způsob zapojeno do soutěže

  1. Účastník sdílí svůj unikátní referral kód
  2. Referral kód lze najít v mobilní aplikaci Twisto v sekci „Více“ a následně „Pozvěte své přátele“
  3. Doporučený uživatel se registruje s využitím referral kódu účastníka během registrace.
  4. Pořadatel akce následně vyhodnotí způsobilost doporučeného uživatele pro registraci a následně účet schválí nebo registraci odmítne.
  5. Po úspěšné schválené registraci doporučeného uživatele získává účastník jeden „Schválený účet“  .
  6. Informace o aktuální počtu doporučených a schválených účtů získá účastník v sekci „Pozvěte své přátele“
  7. Účastník s nejvyšším počtem „Schválených účtů“ získává výhru.
  8. Účastníka s nejvyšším počtem „Schválených účtů“ budeme kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže za účelem předání Ceny.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce, maximálně však do konce srpna 2021.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde: https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit.

Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Uvedené nelze vymáhat soudní cestou.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.