(dále jen „Pravidla“)

Pořadatel akce

 1. Pořadatelem akce s názvem „ 500 Kč na Slevomat“ (dále jen „Akce“) je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 11 800 Praha, Česká republika, IČO 01 615 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19 085 B (dále jen „Pořadatel“).

Účastník Akce

 1. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen “Účastník“), která má v době konání akce již započatou registraci Twisto účtu a která bude oslovena na základě marketingové komunikace Pořadatele.
 2. Této akce se nemohou zúčastnit ti, kteří nesplní Pravidla, nesouhlasí s nimi či jednají v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 3. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.
 4. Účast v této Akce je dobrovolná. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Termín konání Akce

 1. Akce bude probíhat v době od 14. 7. 2022 do 28. 7. 2022.

Podmínky účasti v Akci

 1. Účastník se zúčastní Akce tak, že před dokončením registrace uvede v registračním formuláři promokód „SLEVOMAT500“ a tuto registraci následně úspěšně dokončí, přičemž tato registrace musí být úspěšně dokončena ve výše uvedeném termínu konání Akce.

Výhra

 1. Výhrou je voucher v hodnotě 500,- Kč, který lze uplatnit výhradně na nákup v internetovém obchodě slevomat.cz.
 2. Nárok na výhru vzniká každému Účastníkovi, který splní podmínky účasti v Akci.
 3. Účastník nemá právo převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z účasti v této Akci, včetně práva na udělení Výhry.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce Účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.
 2. Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování Účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
 3. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění Účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
 4. V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání Účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně Účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.
 5. V případě dotazů se Účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.
 6. Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.
 7. Tato pravidla Akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.

V Praze dne 12. 7. 2022