Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem „Užij si v létě každý den. Výdaje nech na Twistu - nákup na třetiny“, jež proběhne od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník akce má nárok, nikoliv povinnost, zaregistrovat se do účtu Twisto po dobu trvání kampaně a využít tak nabídky pro rozložení jakékoliv platby nad 1500 Kč do tří měsíčních splátek zdarma bez navýšení a také získat Twisto Premium účet na 3 měsíce zdarma. Současně má účastník možnost využít nabídky výhodného směnného kurzu pro platby v zahraničí, kdy z každých 10 000 Kč ušetří až 300 Kč v porovnání s obdobnými službami jiných finančních institucí. Tato akce platí pouze pro nově registrované účastníky.

Výše zmíněného výhodného směnného kurzu může účastník využít každý měsíc do výše svého Smluvního limitního rámce (dle Obchodních podmínek Twisto účtu) či do 16 500,- Kč. Z limitů bude vybrán vždy ten vyšší, aby byla zachována maximální výhodnost pro účastníka. Po překročení Smluvního limitního rámce dojde k zpoplatnění dle běžných podmínek.

Aktivace nabídky nákupů na třetiny bude provedena automaticky po schválení registrace. Platnost nabídky pro nákup na třetiny zdarma trvá pro zákazníky registrované v průběhu kampaně do 2 měsíců od schválení registrace.

Pro možnost využití této časově limitované nabídky je nutné, aby měl zákazník dostupný měsíční a splátkový limit, a to minimálně ve výši 1500 Kč, resp. min. ve výši celkové částky dané transakce. V případě, že bude jeden z aktuálních limitů nižší, nebude možné nákup s platbou na třetiny provést.

Rozložení nákupu do tří měsíčních splátek je možné v momentu, kdy je platba zaúčtována. Obvykle je platba zaúčtována do 2 pracovních dnů od data transakce.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.