Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem “Tři splátky zdarma”, jež proběhne od data obdržení e-mailu o konání akce do 30.9.2020 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která disponuje Twisto účtem v době trvání akce (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od data obdržení e-mailu o konání akce do 30. 9. 2020.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kterým byl zaslán e-mail o konání této akce a kteří jsou v době konání akce registrovanými uživateli Twisto účtu a splňují podmínky pro uplatnění splátek https://www.twisto.cz/vychytavky/splatky/. Účastník akce má nárok, nikoliv povinnost, rozložit jeden svůj nákup v době trvání akce v minimální hodnotě nad 1500 Kč do třech splátek, a to bez poplatku za rozložení, tedy zdarma. U více než tří splátek se již uplatní standardní poplatek za rozložení dle podmínek pro splátky. Maximální částka, kterou je možné rozložit do splátek, je dána výší úvěrového (splátkového) limitu jednotlivého účastníka akce, uvedenou v jeho Smlouvě o splátkovém limitu.

Společnost Twisto si vyhrazuje právo žádost o rozložení platby do splátek v jednotlivém případě zamítnout. Podrobnější informace a podmínky splácení jsou uvedeny webových stránkách Pořadatele - https://www.twisto.cz/vychytavky/splatky/ a dále ve Smlouvě o splátkovém limitu jednotlivého účastníka akce.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce, maximálně však do konce srpna 2020.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit.

Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Uvedené nelze vymáhat soudní cestou.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 70 33 33 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná od 26. 8. 2020.