Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem „Soutěž o 100 ročních dálničních známek zdarma“, jež proběhne od 25. 1. 2021 do 3. 2. 2021 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od 25. 1. 2021 do 3. 2. 2021.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník akce má nárok, nikoliv povinnost, nakoupit po dobu trvání akce roční dálniční známku na e-shopu edalnice.cz, zaplatit za ni Twisto kartou a být zařazen do slosování o 100 ročních dálničních známek zdarma. Počet nákupů po dobu trvání akce není omezen na jednoho účastníka. Všechny nákupy uskutečněné v termínu akce budou zařazeny do slosování.

Slosování bude rozděleno do 10 dnů. Každý den bude vylosováno 10 výherců z účastníků, kteří uskutečnili nákup v předchozím dnu. První slosovací den je úterý 26. 1. 2021, kdy budou vylosování výherci, kteří nakoupili známku na edalnice.cz dne 25. 1. 2021. Posledním slosovacím dnem je pondělí 4. 2. 2021, kdy budou vylosováni výherci, kteří uskutečnili nákup 3. 2. 2021. Losování výherců bude realizováno pomocí náhodného generátoru čísel. Výherci budou o výhře informováni mailem. Částka 1 500 Kč bude výhercům připsána na Twisto účet formou kreditů, a to nejpozději do 5. 2. 2021

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce, maximálně však do konce srpna 2020.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit.

Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Uvedené nelze vymáhat soudní cestou.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.