Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem „Soutěž o 50 nákupů na Rohlik.cz zdarma”, jež proběhne od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník akce má nárok, nikoliv povinnost, nakoupit po dobu trvání akce na e-shopu Rohlik.cz a být zařazen do slosování o 50 nákupů zdarma. Počet nákupů po dobu trvání akce není omezen na jednoho účastníka. Všechny nákupy uskutečněné v termínu akce budou zařazeny do slosování.

Slosování bude rozděleno do 5 dnů. Každý den bude vylosováno 10 výherců z účastníků, kteří uskutečnili nákup v předchozím dnu. První slosovací den je úterý 27.10. 2020, kdy budou vylosování výherci, kteří nakoupili na Rohlik.cz dne 26.10.2020. Posledním slosovacím dnem je pondělí 2.11.2020, kdy budou vylosováni výherci, kteří uskutečnili nákup 30.10.2020. Losování výherců bude realizováno pomocí náhodného generátoru čísel.