Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a. s., která organizuje akci
s názvem „Osvěž se v létě“, jež proběhne od 3.8. 2022 do 3.8. 2022, 23:59 SEČ na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce
Společnost Twisto payments a. s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce
Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“), která má u Twisto aktivní tarif Standard nebo Premium.
Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.
Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce
Akce bude probíhat od 3.8 do 3.8. 2022 23:59 SEČ.

Pravidla akce
Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník akce se zúčastní akce tak, že v období konání akce provede nejméně 5 transakcí Twisto kartou.
Po splnění těchto podmínek obdrží účastník akce Twisto kredity v hodnotě 50,-Kč.
Akce se může účastník zúčastnit pouze osobně, tzn. není dovoleno se účastnit akce
prostřednictvím fiktivních profilů nebo profilů třetích osob.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů
(EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.
V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.
Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.
Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.