(dále jen „Pravidla“)

Pořadatel akce

 1. Pořadatelem akce s názvem “Jarní referral soutěž” (dále jen “Akce”) je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, Česká republika, IČO 01615165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19085 B (dále jen „Pořadatel“).

Účastník Akce

 1. Účastníkem Akce může být každá fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen “Účastník”), která má v době konání Akce již započatou registraci Twisto účtu a která bude oslovena na základě marketingové komunikace Pořadatele.
 2. Této Akce se nemohou zúčastnit ti, kteří nesplní Pravidla, nesouhlasí s nimi či jednají v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Zejména se zakazuje propagovat refferal kód skrze jakoukoli formu spamu (nevyžádané e-maily, SMS, Fóra, FB skupiny a vše, kde je spam zakázaný).
 3. Účast v této Akce je dobrovolná. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Termín konání Akce

 1. Akce bude probíhat v období od 26.05.2022 do 26.06.2022.

Podmínky účasti v Akci a její průběh

 1. Akce je určena Účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Tři Účastníci s nejvyšším počtem „Schválených účtů“ získaných v době trvání této Akce mají právo na získání výhry.
 2. Akce probíhá v následujících krocích:
 3. Účastník nasdílí svůj unikátní referral kód, po jehož využití bude připsáno novému uživateli Twista, který takovýto kód využil,  300,- Kč v kreditech do jeho nového Twisto účtu.
 4. Referral kód lze najít v mobilní aplikaci Twisto v sekci „Více“ a následně „Pozvěte své přátele“.
 5. Doporučený uživatel se registruje s využitím referral kódu účastníka během registrace.
 6. Pořadatel Akce následně vyhodnotí způsobilost doporučeného Uživatele pro registraci a následně účet schválí nebo registraci odmítne.
 7. Po úspěšné schválené registraci doporučeného uživatele získává účastník jeden „schválený účet“  .
 8. Informace o aktuální počtu doporučených a schválených účtů získá účastník v sekci „Pozvěte své přátele“.
 9. Třem Účastníkům s nejvyšším počtem schválených účtů vzniká právo na Výhru.
 10. Účastníka s nejvyšším počtem schválených účtů bude Pořadatelem kontaktován 30.6.2022 za účelem předání Výhry.

Výhra

 1. Výhrou je Watch Series 3.
 2. Účastník nemá právo převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z účasti v této Akci, včetně práva na udělení Výhry.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této Akce Účastníkovi či jiné osobě vzniknout.
 2. Účastník bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely Akce, její organizace, vyhodnocení a informování Účastníka, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci Akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
 3. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech Akce, včetně případných reklamací a námitek vůči Akci. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění Účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
 4. V případě, že bude v rámci Akce zjištěno jednání Účastníka, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně Účastníka z této Akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.
 5. V případě dotazů se Účastník může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.
 6. Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.
 7. Tato pravidla Akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.

V Praze dne 26.5.2022