Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a. s., která organizuje akci s názvem „Cashback 5 %“, jež proběhne od 16. 3. 2021 do 30. 4. 2021 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a. s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín konání akce

Akce bude probíhat od 16. 3. 2021 do 30. 4. 2021.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastníky akce se mohou stát registrovaní zákazníci s Twisto účtem a také nově registrovaní zákazníci s Twisto účtem, kteří se registrovali s promo kódem “CASHBACK5”nebo začali registraci z oficiální stránky této kampaně.

Účastník akce má nárok, získat zpět 5 % z částky pro nákup potravin zaplacené Twisto kartou nebo přes platební tlačítko Twisto Pay. Počet nákupů po dobu trvání akce není omezen. Maximální částka pro vrácení peněz za nákup potravin po dobu trvání akce je 500 Kč za každý měsíc, tedy max. 1 000 Kč. Výhody kampaně Cashback 5% nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi pořádanými Twistem.

Pořadatel má právo ukončit akci Cashback 5% před uvedeným termínem 30. 4. 2021 pokud bude dosažena celková částka pro vrácení peněz ve výši 500 000 Kč.

Obchody, na které se vztahuje akce Cashback 5%, jsou uvedeny v přehledu “Seznam obchodů k akci Cashback 5%

Vrácení peněz bude provedeno formou kreditů, které budou účastníkům akce připsány do Twisto účtu. Připsání kreditů bude probíhat vždy jednou týdně v pondělí, kdy budou připsány kredity za nákupy provedené v předchozím týdnu.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.

V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle 222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.