(dále jen „Pravidla“)

Pořadatel akce

 1. Pořadatelem akce s názvem “3000 Kč k Twisto účtu” (dále jen “Akce”) je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, Česká republika, IČO 01615165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19085 B (dále jen „Pořadatel“).

Účastník Akce

 1. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen “Účastník”), která má v době konání akce již započatou registraci Twisto účtu a která bude oslovena na základě marketingové komunikace Pořadatele.
 2. Této akce se nemohou zúčastnit ti, kteří nesplní Pravidla, nesouhlasí s nimi či jednají v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 3. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.
 4. Účast v této Akce je dobrovolná. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

Termín konání Akce

 1. Akce bude probíhat v době od 31. 3. 2021 do 4. 4. 2022.

Podmínky účasti v Akci

 1. Účastník se zúčastní Akce tak, že před dokončením registrace uvede v registračním formuláři promokód TWISTO3000 a tuto registraci následně úspěšně dokončí, přičemž tato registrace musí být úspěšně dokončena ve výše uvedeném termínu konání Akce.

Výhra

 1. Výhry jsou dvě. První výhra je 300,- Kč v Twisto kreditech (dále „První výhra”) a druhá výhra je 2.700,- Kč v Twisto kreditech (dále jen „Druhá výhra”).
 2. Nárok na První výhru vzniká každému Účastníkovi, který splní pravidla Akce.
 3. Nárok na Druhou výhru vzniká každému desátému Účastníkovi, který splní pravidla Akce. Rozhodný moment pro zařazení do pořadníku je okamžik, ve kterém byla registrace schválena. Výhercům Druhé výhry budou kredity připsány nejpozději 5 pracovních dnů po skončení Akce.
 4. Účastník nemá právo převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z účasti v této Akci, včetně práva na udělení První výhry či Druhé výhry.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce Účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.
 2. Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování Účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.
 3. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění Účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
 4. V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání Účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně Účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.
 5. V případě dotazů se Účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.
 6. Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.
 7. Tato pravidla Akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.

V Praze dne 30. 3. 2022