Výklad pojmů

„Společnost“ či „Twisto“: společnost Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 01615165, vedená u MS v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Účastník programu nebo účastník“: účastníkem programu může být fyzická osoba, starší 18 let. Účastníkem nemůže být ten, kdo nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami či jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účastník svojí účastí v programu prohlašuje, že se programu účastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět pouze pravdivé a úplné údaje.

Jako náš zákazník se můžete zapojit do programu 2% cash back pro uživatele služby Twisto účet v režimu Premium a to v době od 3.7.2019 do 30. září 2019 (dále jen „doba trvání programu“). Díky tomuto programu tedy máte jedinečnou možnost získání části finančních prostředků z ceny nákupu zpět.

Práva a povinnosti

 1. Účast v programu vzniká splněním obchodních podmínek tohoto programu..
 2. Nárok na 2% cash back mají pouze uživatelé Twisto účtu v režimu Premium, kteří uhradí prostřednictvím Twisto karty jakoukoliv platbu v zahraniční měně a to v době trvání programu.
 3. Tento nárok vzniká taktéž v případě platby prostřednictvím platebního náramku Twisto či Apple Pay.
 4. Účastník bere na vědomí, že cash back může být v daném měsíci  čerpán z objemu uskutečněných transakcí kumulativně až do výše svého aktuálního limitu k Twisto účtu.
 5. Nárok na 2% cash back vzniká uživateli v případě plateb učiněných online či offline.
 6. K vyúčtování cash backu dochází automaticky a to bezprostředně po uskutečnění platby.
 7. Pro výpočet cash backu užívá Společnost středový kurz Mastercard.
 8. Společnost Twisto garantuje každému účastníkovi, který splnil podmínky programu v každém případě o 2 % nižší směnný kurz, než je nabízen jakoukoliv bankou či finanční institucí působící v České republice (např. Revolut, Transferwise či PayPal). Uvedené neplatí v případě směnáren či jakýchkoliv poskytovatelů směny peněz. V případě, že účastník v jednotlivém případě prokáže a doloží, že garance uvedená v první větě tohoto odstavce není pravdivá, poskytne mu společnost Twisto uvedený rozdíl v kreditech k jeho Twisto účtu.
 9. Společnost si vyhrazuje právo znemožnit účastníkovi programu užívání jeho Twisto účtu, případně i ukončit Smlouvu k Twisto účtu v případě jakéhokoliv podvodného jednání, jednání v rozporu s těmito podmínkami či snahy o zneužití tohoto programu ze strany účastníka.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Účastník programu musí být o takovéto změně informován prostřednictvím svého emailu předstihem alespoň 5 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek.
 2. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, takové neplatné ustanovení nahradí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Obchodní podmínky byly Twisto zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinné ke dni 3.7.2019
Twisto payments a.s.