Pořadatelem  této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem “Twisto karta zdarma”, která proběhne od 5. 2. 2020 do 12. 2. 2020 na území České republiky (dále jen „akce“).

Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

I. Pořadatel akce:

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která disponuje Twisto účtem v době trvání akce (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále se akce nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tyto podmínky, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

III. Termín konání akce

Akce bude probíhat od 5. 2. 2020 do 12. 2. 2020.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kterým byla zaslána informace e-mailem nebo notifikací na mobilní telefonu.

Pro získání Twisto karty zdarma v tarifu Standard je účastník povinen udělat následující kroky:

1. Změnit si tarif v appce v sekci Více, nebo v Twisto účtu po kliknutí na vaše jméno (sekce Nastavení).

2. Do 12. února s Twisto kartou aspoň 1× zaplatit. Tarif Standard s kartou budete mít na rok zdarma.

O splnění podmínky bude uživatel informován push notifikací na svém mobilním telefonu a/anebo e-mailem a k nastavení tarifu na rok zdarma dojde po skončení akce.


IV. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku akce účastníkovi či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků.


Tato pravidla akce jsou platná a účinná od 5. 2. 2020