Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto kartu a získejte bonus až 2100,- Kč”, která proběhne od 21.2.2018 17:10 hod. do 23.2.2018 17:10 hod. na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.
Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěže je možné se zúčastnit od 21.2.2018 17:10 hod. do 23.2.2018 17:10 hod. tj. 48 hodin.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže kteří jsou registrovanými uživateli Twisto účtu a kteří si dosud neobjednali od Pořadatele Twisto kartu. Twisto rozdává odměnu až do výše 2100,- Kč za pořízení Twisto karty za splnění níže uvedených podmínek.
Účastníci soutěže budou seřazeni v pořadí výherců dle okamžiku splnění veškerých podmínek soutěže a rychlosti objednání Twisto karty (tj. zaslání požadavku Twisto k doručení Twisto karty). Nejrychlejší objednávka tak získává nárok na výhru odměny v součtu až 2 100,- Kč, druhá a každá další o 60,- Kč méně, tedy 2 040,- Kč, poté 1 980,- Kč a tak dále až do dosažení 240,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou nejméně 240,-Kč. To vše formou kreditů v Twisto účtu.

Výhra bude rozdělena následujícím způsobem:
1/3 odměny bude získána po aktivaci karty,
1/3 odměny bude získána po první platbě Twisto kartou a poslední,
1/3 odměny bude získána po další první platbě v následujícím měsíci od aktivace.

Např. nejrychlejší soutěžící, který si jako první od vyhlášení soutěže objednal Twisto kartu a splnil veškeré podmínky soutěže má nárok na získání výhry ve výši až 2 100,- Kč, přičemž 700,- Kč obdrží po aktivaci karty, dalších 700,- Kč po první platbě jakéhokoli zboží či služby Twisto kartou a posledních 700,-Kč po platbě jakéhokoli zboží či služby Twisto kartou v následujícím měsíci od aktivace. Další výherce v pořadí má nárok na získání výhry ve výši až 2 040,-Kč, přičemž 680,- Kč obdrží po aktivaci karty, dalších 680,-Kč po první platbě jakéhokoli zboží či služby Twisto kartou a posledních 680,-Kč po platbě jakéhokoli zboží či služby Twisto kartou v následujícím měsíci od aktivace atd.

V případě, že účastník soutěže nemá kompletní registraci k Twisto účtu (například v minulosti nedoložil veškeré aktuálně požadované údaje k Twisto účtu tj. doklad totožnosti, doklady prokazující úvěruschopnost) bude tento bezodkladně vyzván ze strany Twisto k jejich doložení či zaslání, pokud poskytne nezbytnou součinnost do 72 hodin od vyzvání a těmto vyhoví tj. budou splněny veškeré podmínky nutné pro zřízení Twisto účtu, bude mu zachováno jeho pořadí pro účely výše odměny mezi účastníky soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry ve svém Twisto účtu, tj. připsáním kreditů odpovídajících výši jeho výhry a zároveň prostřednictvím svého e-mailu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je odměna ve formě kreditů určená nejrychlejším účastníkům soutěže, kteří splnili veškerá pravidla soutěže a která bude připsána výhercům po splnění podmínek soutěže bezodkladně na jejich Twisto účet, tj. 2 100,- Kč pro nejrychlejšího soutěžícího, který splnil podmínky uvedené v čl. IV. pravidel soutěže, druhá a každá další o 60,- Kč méně, tedy 2 040,- Kč, poté 1 980,- Kč a tak dále až do dosažení 240,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou nejméně 240,-Kč. Platnost kreditů je 6 měsíců ode dne jejich obdržení.

VII. Zpracování osobních údajů a autorská díla

Soutěžící vyjadřuje svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů. Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, e-mailové adresy a případných dalších údajů a to pro účely organizace soutěže a to po dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící si je zároveň vědom svých práv uvedených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.twisto.cz.

Soutěžící tímto dále souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách ze strany Twisto.

VIII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 21.2.2018.