Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “vytvořte si Twisto účet a vyhrajte Apple Watch Series 5”, která proběhne od 19. 2. 2020 do 29. 2. 2020 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“). Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, je vůči nim vedeno insolvenční či exekuční řízení, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 19. 2. 2020 do 29. 2. 2020 (do půlnoci)

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří se registrují k Twisto účtu v termínu konání soutěže a kteří zároveň v rámci registrace do Twisto účtu  uvedou unikátní promo kód WRTECH. A zároveň do ukončení této soutěže splní podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže.

Výhru v soutěži získá 1 z účastníků soutěže, který na základě této soutěže dokončil registraci ke službě Twisto účet  a to v termínu do 29. 2. 2020 (do půlnoci). Vyhlášení vítěze proběhne na IG whiterabbitcz a následně bude vyhlášení vítěze přesdíleno na IG twisto_cz Všichni účastníci obdrží pro tento účel do své e-mailové schránky nejpozději do 13. 3. 2020 unikátní soutěžní číslo. Slosování proběhne dne 18. 3. 2020 v 13:30 a následně bude výherce informován e-mailem nebo telefonicky.

Twisto neručí za případné zdržení ze strany účastníka soutěže způsobené technickými kapacitami serveru, operátora, e-mailu či telefonu účastníka soutěže (např. plná e-mailová schránka, paměť telefonu apod.), které není Twisto schopno ovlivnit. V případě, že účastník soutěže není schopen dokončit registraci k Twisto účtu z důvodů, které nebrání jejímu dokončení, avšak je potřeba jeho další součinnosti (např. nečitelné doklady totožnosti, potřeba dalších dokladů pro účely posouzení úvěruschopnost), bude tento bezodkladně vyzván ze strany Twisto k jejich doložení či zaslání, pokud poskytne nezbytnou součinnost do 3 dnů ode dne vyzvání a registrace bude v této lhůtě úspěšně dokončena, bude mu zachováno jeho pořadí pro účely výše odměny mezi účastníky soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry telefonicky nebo e-mailem.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži jsou Apple Watch Series 5.  Zároveň každý nově registrovaný účastník obdrží 300 Kč ve formě kreditů ke svému Twisto účtu na své nákupy.

VII. Zpracování osobních údajů

Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Mgr. Bc. Pavel Martiník, kontaktní adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: pavel.martinik@twisto.cz.

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry), a to z titulu oprávněného zájmu správce.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či její subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty, ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

na přístup k osobním údajům,

na opravu osobních údajů,

na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

na omezení zpracování osobních údajů,

na přenositelnost osobních údajů,

vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,

obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitek vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 19. 2. 2020 od 16 hodin.