Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto účet a získejte bonus až 2000,- Kč”, která proběhne od 5.3.2018 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 5.3.2018 do vyčerpání kreditů.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže kteří dosud nejsou registrovanými uživateli Twisto účtu a kteří obdrželi na svůj e-mail či telefonní číslo informaci o vyhlášení a základních pravidlech soutěže. Twisto rozdává odměnu za úspěšné dokončení registrace k Twisto účtu. Doba k registraci se počítá od doručení e-mailu / sms účastníkovi soutěže do uplynutí 48 hodin od tohoto doručení. Za doručení e-mailu/ sms se považuje okamžik, kdy e-mail/ sms odešel ze serveru služby Intercom/ sms brány pověřené odesílající stranou. V případě zaslání e-mailu i sms totožnému soutěžícímu počíná doba k uskutečnění registrace dle toho, které bylo účastníkovi soutěže doručeno dříve. Twisto neručí za případné zdržení v dispozici s e-mailem či sms ze strany účastníka soutěže způsobeného technickými kapacitami serveru, operátora, e-mailu či telefonu účastníka soutěže (např. plná e-mailová schránka, paměť telefonu apod.), které není Twisto schopno ovlivnit.

Odměnu ve výši 2000,-Kč získá první dokončená registrace ze strany soutěžícího (za splnění podmínek uvedených v čl. II a v čl. IV. poslední odstavec níže pravidel soutěže) od doručení e-mailu/ sms o vyhlášení soutěže ze strany Twisto.

Každý další úspěšně registrovaný účastník soutěže získá o 20,- Kč méně, tedy 1 980,- Kč, další 1 960,- Kč, další 1 940,- Kč až do dosažení 100,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou 100,-Kč. To vše formou kreditů v Twisto účtu.

V případě, že účastník soutěže není schopen dokončit registraci k Twisto účtu z důvodů, které nebrání jejímu dokončení, avšak je potřeba jeho další součinnosti (např. nečitelné doklady totožnosti, potřeba dalších dokladů pro účely posouzení úvěruschopnost), bude tento bezodkladně vyzván ze strany Twisto k jejich doložení či zaslání, pokud poskytne nezbytnou součinnost do 7 dnů ode dne vyzvání a registrace bude v této lhůtě úspěšně dokončena, bude mu zachováno jeho pořadí pro účely výše odměny mezi účastníky soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry ve svém Twisto účtu, tj. připsáním kreditů odpovídajících výši jeho výhry a zároveň prostřednictvím svého e-mailu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je odměna ve formě kreditů určená nejrychlejším účastníkům soutěže, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a která bude připsána výhercům po splnění podmínek soutěže bezodkladně na jejich Twisto účet, tj., 2000,- pro nejrychlejšího výherce a pro každého dalšího o 20,-Kč méně až do dosažení 100,-Kč. Poté bude každý soutěžící, který se zúčastnil soutěže a splnil její podmínky odměněn částkou 100,-Kč. Platnost kreditů je 6 měsíců ode dne jejich obdržení.

VII. Zpracování osobních údajů a autorská díla

Soutěžící vyjadřuje svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů. Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, e-mailové adresy a případných dalších údajů a to pro účely organizace soutěže a to po dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící si je zároveň vědom svých práv uvedených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.twisto.cz.

Soutěžící tímto dále souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách ze strany Twisto.

VIII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 5.3.2018.