Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “pořiďte si Twisto kartu a získejte 1000 Kč do Footshop.cz”, která proběhne od 20.5.2018. do 23.5.2018na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto karty uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/karta/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěže je možné se zúčastnit od 20.5.2018 do 23.5.2018.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže kteří jsou registrovanými uživateli Twisto účtu, obdrží e-mail o pravidlech soutěže a kteří si dosud neobjednali od Pořadatele Twisto kartu. Twisto rozdává 200 x voucher ve výší 1000,- Kč do Footshop.cz (na jakékoliv nezlevněné zboží) za splnění níže uvedených podmínek.

Účastníci soutěže budou seřazeni v pořadí výherců dle okamžiku splnění veškerých podmínek soutěže (tj. ti, kteří si do data ukončení soutěže objednají od Pořadatele Twisto kartu a tuto aktivují) a rychlosti objednání Twisto karty (tj. zaslání požadavku Twisto k doručení Twisto karty). 200 nejrychlejších objednávek tak získává nárok na výhru voucheru ve výši 1000,- Kč do Footshop.cz. Ostatní soutěžící získají kredity ve výši 200,- Kč k Twisto účtu. Twisto neručí za případné zdržení v dispozici s e-mailem či sms ze strany účastníka soutěže způsobeného technickými kapacitami serveru, operátora, e-mailu či telefonu účastníka soutěže (např. plná e-mailová schránka, paměť telefonu apod.), které není Twisto schopno ovlivnit.

V případě, že účastník soutěže nemá kompletní registraci k Twisto účtu (například v minulosti nedoložil veškeré aktuálně požadované údaje k Twisto účtu tj. doklad totožnosti, doklady prokazující úvěruschopnost) bude tento účastník bezodkladně vyzván ze strany Twisto k jejich doložení či zaslání, pokud poskytne nezbytnou součinnost do 72 hodin od vyzvání a těmto vyhoví tj. budou splněny veškeré podmínky nutné pro zřízení Twisto účtu, bude mu zachováno jeho pořadí pro účely odměny mezi účastníky soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce voucheru bude informován zasláním voucheru prostřednictvím svého e-mailu. Výherce kreditů bude informován o získání výhry ve svém Twisto účtu, tj. připsáním kreditů odpovídajících výši jeho výhry a zároveň prostřednictvím svého e-mailu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je odměna ve výši 1000,- Kč prostřednictvím voucheru do Footshop.cz určená 200 nejrychlejším účastníkům soutěže, kteří splnili veškerá pravidla soutěže a který bude výhercům po splnění podmínek soutěže bezodkladně poslán na jejich e-mail.

VII. Zpracování osobních údajů a autorská díla

Soutěžící vyjadřuje svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů. Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, e-mailové adresy a případných dalších údajů a to pro účely organizace soutěže a to po dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící si je zároveň vědom svých práv uvedených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.twisto.cz.

Soutěžící tímto dále souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách ze strany Twisto.

VIII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 20.5.2018.