Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem Cesta kolem světa s Twisto kartou, která proběhne ve dnech od 21.5.2018 do 28.6.2018 (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), která budou zveřejněna na webových stránkách www.twistosvet.cz.

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).
Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.
Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 21.5.2018 do 28.6.2018. Soutěž bude uzavřena dne 28.6.2018 v čase 23:59:59 hod.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže kteří:

a) budou nejpozději ke dni ukončení soutěže registrovanými uživateli Twisto účtu a budou disponovat aktivní Twisto kartou v režimu Standard nebo Premium (tj. jak stávající uživatelé Twisto, tak noví uživatelé Twisto účtu a Twisto karty, kteří splní podmínky soutěže do jejího ukončení) a

b) zašlou svoji e-mailovou adresu Pořadateli na webových stránkách www.twistosvet.cz a

c) zašlou Pořadateli krátkou video nahrávku do data ukončení soutěže (podmínky a nutný obsah video nahrávky bude zasílán e-mailem registrovaným soutěžícím dle bodu b) výše od 1.6.2018).

K bodu b) Pořadatel dále uvádí, že ti, kdo se nově zaregistrují po dobu trvání soutěže a z důvodu soutěže k Twisto účtu a splní zejména podmínku uvedenou dle bodu b) výše a podmínky pro zřízení Twisto účtu a objednají si a aktivují Twisto kartu v režimu Standard či Premium do ukončení soutěže, získají od Pořadatele odměnu ve výši 500 Kč ve formě kreditů ke svému Twisto účtu a bezplatné vedení Twisto účtu do konce září 2018. (Platnost těchto kreditů je do data 31.12.2018). Stávající uživatelé Twisto účtu, kteří přede dnem vyhlášení soutěže disponují Twisto kartou a splní veškeré podmínky soutěže mají nárok pouze na prodloužení bezplatného období vedení Twisto účtu.

Twisto si vyhrazuje právo pozvat soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a postoupí do úzkého výběru na osobní rozhovor do kanceláře Twisto.

Nade vší pochybnost Pořadatel uvádí, že neručí za jakákoliv zpoždění v průběhu registrace k Twisto účtu či převzetí Twisto karty. Soutěžící je povinen brát v potaz, že registrace k Twisto účtu proběhne obvykle do 2 pracovních dnů ode dne dne odeslání registrace. Převzetí Twisto karty proběhne obvykle ve stejné lhůtě, jak je uvedeno v předešlé větě za podmínky, že bude poskytnuta nezbytná součinnost k jejímu převzetí ze strany soutěžícího. Pořadatel není povinen vyhovět žádosti o Twisto účet, nebudou-li splněny veškeré podmínky ze strany soutěžícího nezbytné pro úspěšné zřízení Twisto účtu uvedené v Obchodních podmínkách k Twisto účtu https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (zejména, nikoliv však pouze, nebudou-li poskytnuty veškeré požadované údaje, pokud bude proti soutěžícímu zahájeno či vedeno exekuční či insolvenční řízení, nebude pozitivně posouzena úvěruschopnost, nebudou splněny podmínky stanovené příslušnými právními předpisy apod.).

Video ukázka zaslaná soutěžícím nesmí porušovat či omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití či být jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či podněcovat k násilí a nenávisti nebo s vulgárním, rasistickým, nebo jiným zavrženíhodným obsahem. Takové video ukázky budou ze soutěže automaticky vyřazeny a soutěžící nemá nárok na výhru.

Twisto uvádí, že vyhodnocení soutěže proběhne dne 29.6.2018 v prostorách Twisto.

Výhercem soutěže se stane ten, kdo splní veškeré požadavky uvedené v těchto Pravidlech soutěže a další podmínky, které budou zveřejněny dne 1.6.2018 prostřednictvím webových stránek www.twistosvet.cz a zaslány na e-mail soutěžících. Pořadatel vybere dva výherce hlavní ceny (dle uvážení Twisto se bude jednat buďto o dva samostatné účastníky soutěže či dvojici, která společně pořídí video nahrávku a alespoň jeden z dvojice splní podmínky soutěže), kterou je cesta okolo světa, která se bude konat v rozmezí od července do půlky září 2018 (podobnější informace o této výhře a přesném datu konání výhry budou uvedeny na výše uvedených webových stránkách této soutěže).

Výhercem soutěže se nemůže stát ten, kdo neposkytne Pořadateli nezbytnou součinnost k převzetí a užití výhry, proti komu je vedeno exekuční či insolvenční řízení, je v úpadku či má vůči Twisto nedoplatky delší než 90 dnů po jejich splatnosti a jejich splatnost si neodložil. Výhercem se dále nemůže se stát ten, kdo uvedl nepravdivé informace či se jinak dopustil porušení pravidel soutěže či úmyslného zavrženíhodného jednání vůči Pořadateli.

IV. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže zveřejní Twisto na svých webových stránkách a sociálních sítích a zároveň jej kontaktuje dne 29.6.2018 prostřednictvím jeho kontaktních údajů. V případě, že výherce neposkytne nezbytnou součinnost k převzetí a užití výhry a to ani po předchozím vyzváním Pořadatele, jeho nárok na výhru tím zaniká a přechází na dalšího soutěžícího v pořadí. Pořadatel neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže.

V. Výhra v soutěži

Hlavní výhrou je cesta kolem světa za podmínek uvedených na webových stránkách www.twistosvet.cz. Součástí této výhry bude dále cestovní pojištění či oblečení na cestu.

Soutěžící svojí účastí v soutěži dále souhlasí, že je Twisto oprávněno zveřejnit na svých webových stránkách a sociálních sítích jméno, příjmení, fotografii a slovní projevy výherce. Pořadatel je dále na základě tohoto souhlasu oprávněn zdarma použít a zveřejnit (prostřednictvím webových stránek soutěže a svých sociálních sítí - facebook/instagram) veškeré videonahrávky zaslané soutěžícími do soutěže a to nejdéle po dobu 3 let od jejich zaslání a dále je oprávněn zveřejnit prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů fotografie a video nahrávky, které pořídil v průběhu soutěže, zejména při vyhlašování výherce a předávání ceny a tyto předat 3. osobám (např. médiím).

VI. Autorské právo a licence

Zasláním video nahrávky soutěžící jakožto její autor prohlašuje, že je výlučným vlastníkem autorských práv vyplývajících z autorského zákona k autorskému dílu a je oprávněn s dílem samostatně bez jakýchkoli omezení nakládat, a to bez právních vad takového jednání. Soutěžící odesláním díla uděluje Pořadateli bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci ke všem způsobům jeho užití stanoveným v § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, že je Pořadatel oprávněn zejména dílo umístit na webové stránky společnosti Twisto či soutěže a své sociální sítě, dále souhlasí s jeho zpracováním, zveřejněním a šířením v rámci soutěže Cesta kolem světa s Twisto kartou a k dalším souvisejícím marketingovým a propagačním účelům a i k požití tohoto díla v médiích a to v neomezeném rozsahu a po dobu trvání majetkových práv k dílu (pro tento účel je Pořadatel oprávněn poskytnout práva z licence 3. osobám).

Pořadatel není povinen tuto licenci využít. V případě pozdější potřeby změny díla (např. jeho úprava, zpracování atd.) má se za to, že soutěžící udělil k těmto změnám souhlas odesláním video nahrávky do soutěže.

V případě, že se tvrzení autora po dobu trvání soutěže či jejím skončení ukáží jako nepravdivá, odpovídá soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé Pořadateli a je povinen tyto škody neprodleně uhradit v plné výši. Soutěžící zodpovídá vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím díla a licence, včetně nároků třetích osob vyplývajících z jejich nároků zejména dle autorského práva, ochrany osobních údajů, práva na ochranu osobnosti a případných dalších příslušných předpisů. Ukáže-li se, že soutěžící svým jednáním porušil práva třetích osob, jak je uvedeno výše, je za takovéto porušení vůči těmto osobám plně odpovědný a je dále povinen uhradit Pořadateli případnou vzniklou škodu a ztrácí tím automaticky své právo na výhru v soutěži.

VII. Odpovědnost za škody

Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 21.5.2018 a byla upravena 1.6.2018.