Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165 která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “boty od Sharloty”, která proběhne od 23.4.2018 do 31.5.2018 na území České republiky (dále jen „soutěž“) ve spolupráci s influencerkou Sharlotou a e-shopem Footshop. Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 23.4.2018 do 31.5.2018.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří nemají zřízený Twisto účet a Twisto kartu.

Do slosování o odměnu bude zařazeno 100 nejrychlejších účastníků soutěže, kteří se přihlásí do soutěže prostřednictvím tohoto odkazu https://www.twisto.cz/kampane/footshop a kteří si v termínu konání soutěže a do data jejího ukončení řádně, včas a úspěšně aktivují Twisto kartu (tj. ti, kteří nemají Twisto účet, si tento zřídí a zároveň objednají a aktivují Twisto kartu) a to za splnění podmínek uvedených zejména v čl. II pravidel soutěže.

Ze 100 nejrychlejších účastníků soutěže, kteří splnili veškeré podmínky soutěže vylosuje Sharlota jednoho výherce.

Účastník soutěže je povinen poskytnout Pořadateli nezbytnou součinnost pro účely jeho registrace, identifikace či předání Twisto karty, přičemž Twisto neručí za případná zdržení v jejím průběhu (např. nečitelné doklady totožnosti, potřeba dalších dokladů pro účely posouzení úvěruschopnosti apod.). Nárok na zařazení mezi 100 nejrychlejších účastníků mají pouze ti, kdo do půlnoci dne 31.5.2018 splnili veškeré podmínky soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry na instagramovém profilu Twisto a Sharloty a dále telefonicky a e-mailem.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži jsou boty, která pro účely této soutěže vybrala Sharlota, značky Air Jordan 9 Retro (GS) White/ True Red-Black v hodnotě 3 500,- Kč. V případě, že by tento výběr výherci nevyhovoval, má nárok na boty dle vlastního výběru zakoupené prostřednictvím e-shopu Footshop (přičemž tato uvedená částka bude výherci po zakoupení výhry připsána ve formě kreditů v maximální hodnotě 3500,- Kč k jeho Twisto účtu).

VII. Zpracování osobních údajů a autorská díla

Soutěžící vyjadřuje svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů. Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, e-mailové adresy a případných dalších údajů a to pro účely organizace soutěže a to po dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící si je zároveň vědom svých práv uvedených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

Soutěžící tímto dále souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách ze strany Twisto.

VIII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Výherce tímto souhlasí s případným pořizováním fotografií či zvukového a obrazového záznamu v průběhu převzetí výhry a jejich zveřejněním a šířením. Dále souhlasí s uvedením svého křestního jména či přezdívky na instagramovém profilu Twisto a Sharloty.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 23.4.2018.