Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “50 tisícovek“, která proběhne od 20.2.2020 do 29.2.2020 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníka, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, je vůči nim vedeno insolvenční či exekuční řízení, jimž byl Twisto účet ze strany Twisto zablokován (např. z důvodu zhoršení úvěruschopnosti, rizikovosti či neuhrazení dlužné pohledávky), kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 20.2.2020 do 29.2.2020.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří v měsíci únoru 2020 provedou prostřednictvím svého Twisto účtu transakce v úhrnné hodnotě alespoň o 1000,- Kč vyšší, než kolik činila úhrnná hodnota jejich transakcí v měsíci lednu 2020.

Do úhrnu transakcí se v každém měsíci počítají pouze splátky, které jsou součástí daného měsíčního vyúčtování, nikoliv celá rozesplátkovaná částka. Do úhrnu transakcí se v daném měsíci také nepočítají následně zrušené nebo stornované transakce. Při platbě Twisto kartou započítáváme pouze autorizované platby (tzn. zaúčtované transakce nikoli provedené).

Výhru v soutěží získá 50 zákazníků, kteří splňují podmínku výše a kteří budou společností Twisto vylosování ze všech zákazníků, kteří tuto podmínku splňují. Losování proběhne do deseti pracovních dní po ukončení soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude kontaktován prostřednictvím svého telefonního čísla či e-mailu.

VI. Výhra v soutěži

50x kredity v hodnotě 1000,- Kč připsané do Twisto účtu výherce. Tyto kredity mají platnost 3 měsíce, během které musí být uplatněny.

VII. Zpracování osobních údajů

Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

VIII. Správce údajů

Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jméno: Mgr. Bc. Pavel Martiník, kontaktní adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: pavel.martinik@twisto.cz.

IX. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry), a to z titulu oprávněného zájmu správce.

X. Doba zpracování osobních údajů

Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

XI. Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů. Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo její zaměstnanci či její subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty, kteří se na zpracování osobních údajů mohou podílet, tedy společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XII. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

XIII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje možnost provést změny pravidel soutěže nebo tuto soutěž kdykoliv v jejím průběhu zrušit, a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Nárok na výhru se nedědí. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Reklamace výher je vyloučena.

Pravidla soutěže a právní vztahy mezi námi a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Tato pravidla jsou účinná od 20. 2. 2020.