Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem „Twisto Premium na 12 měsíců zdarma“, jež proběhne na území České republiky (dále jen „Akce“). Tato Akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce

Účastníkem Akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“).

Této Akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele, a to skrze marketingové kanály smluvních partnerů pořadatele (dále jen „Affiliate partneři“).

Účastník se může zúčastnit akce tak, že klikne na odkaz, který Affiliate partner zveřejní na svých komunikačních kanálech. Skrze tento odkaz se účastník dostane na speciální stránku na webu pořadatele, kde mu bude nabídnuta možnost prokliku na registraci k Twisto účtu.

Právo na odměnu vzniká každému účastníkovi Akce, který dokončí takto započatou registraci.

Odměna

Odměnou je bezplatný tarif Premium na 12 měsíců.

Termín konání akce

Akce se koná dokud Affiliate partneři budou sdílet odkaz na svých komunikačních kanálech. Akce tedy není časově omezená.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této Akce účastníkovi Akce či jiné osobě vzniknout.

Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely Akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka Akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka Akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci Akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech Akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

V případě, že bude v rámci Akce zjištěno jednání účastníka Akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této Akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.

V případě dotazů se účastník Akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla Akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.