Pořadatelem  této akce je společnost Twisto payments a.s., která organizuje akci s názvem “splituj s kapitánem”, která proběhne od 23.9.2019 do 31.12.2019 na území České republiky (dále jen „akce“).

Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

I. Pořadatel akce:

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník akce

Účastníkem akce může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která disponuje Twisto účtem v době trvání akce (dále jen „účastník akce“).

Této akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále se akce nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tyto podmínky nebo podmínky služby Twisto Split, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná.

Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

III. Termín konání akce

Akce bude probíhat d 23.9.2019 do 31.12.2019

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kterým byla zaslána informace o konání jednotlivé splitovací akce, kteří jsou v době konání akce registrovanými uživateli  Twisto účtu a kteří splňují podmínky služby Split (https://www.twisto.cz/podminky/split/), zejména disponují Twisto účtem v režimu Standard či Premium a mají ve svém mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Twisto.

Účastník akce je oprávněn splitnout svoji útratu Kapitánovi Galaxy v předem určených dnech a maximální výši za zakoupené produkty určené dle jednotlivé splitovací akce (předem určené dny, maximální výše a určené produkty jsou uvedeny v podmínkách jednotlivé splitovací akce zveřejněné před jejím konáním). V případě nesplnění podmínek dle těchto Pravidel a jednotlivé splitovací akce bude žádost účastníka o split automaticky zamítnuta.

Kapitán Galaxy účastníkovi  přijme či odmítne  splitovanou platbu v předem určených dnech a to na základě náhodného výběru dle předem interně stanovených kritérií. V případě, že bude žádost o split přijata, bude se tak společnost Twisto podílet na útratě účastníka u příslušného obchodníka. Žádost ostatních splitujících účastníků bude zamítnuta.

IV. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku splitování účastníkovi či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků.

Na přijetí splitované platby ze strany Kapitána Galaxy není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Uvedené nelze vymáhat soudní cestou. Účastník není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu splitované platby v penězích.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná od 20.9.2019