Pořadatelem této akce je společnost Twisto payments a. s., která organizuje akci s názvem „Apple Watch“, jež proběhne od 1.9.2022 do 10.9.2022 na území České republiky (dále jen „akce“). Tato akce se bude řídit níže uvedenými pravidly:

Pořadatel akce
Společnost Twisto payments a. s., IČ: 01 615 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19 085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník akce
Účastníkem akce může být fyzická osoba  spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník akce“), který má u Twista sjednán Twisto účet.
Této akce se nemohou zúčastnit ti, kdo nesplní tato pravidla, nesouhlasí s těmito pravidly akce či jinak jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účast na této akci je dobrovolná. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.

Termín a míst konání akce
Akce bude probíhat od 1.9.2022 do 10.9.2022 na území České republiky.

Pravidla akce

Akce je určena účastníkům, kteří budou o této akci informováni na základě marketingové komunikace pořadatele. Účastník akce se zúčastní akce tak, že své měsíční vyúčtování zaplatí do konce pátého dne měsíce následujícího po měsíci, za které vyúčtování přísluší (tj. nejpozději 11 dnů před jeho splatností).
Po splnění těchto podmínek bude účastník zahrnut do slosování, které proběhne 11.9.2022, ve kterém bude pořadatelem vylosován výherce (dále jen “výherce”).
Akce se může účastník zúčastnit pouze osobně, tzn. není dovoleno se účastnit akce
prostřednictvím fiktivních profilů nebo profilů třetích osob.

Výhra
V okamžiku vylosování výherce, vznikne výherci právo na udělení výhry. Výhrou je Apple Watch series 7 cellular, v hodnotě 12.490,- Kč. Barva bude upřesněna na základě vzájemné dohody mezi pořadatelem a výhercem.
Výherce bude kontaktován pořadatelem do 3 pracovních dnů od slosování za účelem sjednání podmínek předání výhry.

Závěrečná ustanovení
Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a vady, které mohou v důsledku této akce účastníkovi akce či jiné osobě vzniknout.
Účastník akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“), pro účely akce, její organizace, vyhodnocení a informování účastníka akce, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje účastníka akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, obsah nákupního košíku, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro organizaci akce a taky po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech akce, včetně případných reklamací a námitek vůči akci. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění účastníků. Více o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Twisto je zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
V případě, že bude v rámci akce zjištěno jednání účastníka akce, které je v rozporu s těmito pravidly, dobrými mravy či právními předpisy, vyhrazuje si Pořadatel takové jednání posoudit a případně účastníka z této akce vyloučit. Na účast v této akci není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu.
V případě dotazů se účastník akce může obrátit na zákaznickou linku Pořadatele na telefonním čísle  222 703 333 či prostřednictvím e-mailu na adresu dotaz@twisto.cz.

Veškeré změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Twisto, přičemž každá změna je účinná tímto zveřejněním.

Tato pravidla akce jsou platná a účinná odesláním pravidel.