1. Úvodní ustanovení

Společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze sp. zn. B 19085 (dále jen „Twisto“), vydává tato pravidla za účelem vymezení podmínek akce „500 Kč za každého nováčka pro tebe“ (dále jen „Akce“) pro období, na které je vyhlášené společností Twisto („Období“). Pokud z kontextu těchto pravidel nevyplývá něco jiného, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v těchto pravidlech význam stanovený v textu těchto pravidel nebo v účinných Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Twisto a v jiných dokumentech vydaných společností Twisto (dále společně jen „Dokumenty“).

Vedle těchto pravidel se Akce řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Twisto částí Program Referral (dále jen „VOP“). V případě rozporu mezi těmito pravidly a VOP nebo jinými Dokumenty se uplatní tato pravidla.  

2.  Účel Akce

Účelem Akce je další podpora šíření dobrého jména a služeb společnosti Twisto skrze jeho stávající Zákazníky.

3.  Základní pravidla Akce

Účastníkem Akce může být pouze Zákazník, který má uzavřenu se společností Twisto uzavřenou Smlouvu k službě Twisto účet (dále jen „Účastník“). Účastníkovi vznikne nárok na odměnu dle čl. 3.3 pouze pokud budou splněny obě následující podmínky: v Období dojde k uzavření Smlouvy k službě Twisto účet s novým klientem (dále jen „Nový klient“), přičemž na uzavření této smlouvy není právní nárok a rozhodnutí, zda bude uzavřena, závisí na výsledku interních postupů společnosti Twisto a Nový klient při uzavírání Smlouvy k službě Twisto účet použije promokód nebo unikátní personalizovaný odkaz Účastníka (dále jen „Identifikátor Účastníka“).  Za každého Nového klienta, který při uzavírání Smlouvy k službě Twisto účet použije Identifikátor Účastníka, získá Účastník 500 kreditů ve službě Twisto účet (dále jen „Bonusová odměna“) vedle odměny uvedené v sekci Výhody ve webovém účtu na stránkách společnosti Twisto (dále jen „Standardní odměna“). Bonusová odměna bude Účastníkovi připsána do jeho Twisto účtu do 15 pracovních dní po skončení Akce, přičemž nemusí být připsána spolu se Standardní odměnou.  

4.  Další podmínky Akce

Společnost Twisto má právo vyloučit jakéhokoli Účastníka z Akce v případě, že by porušil pravidla Akce nebo jinak svým jednáním vytvářel podmínky neslučitelné s účelem Akce, přičemž vyloučená osoba nebude mít nárok na Bonusovou odměnu v souladu s těmito pravidly, ani na náhradu nákladů či škody, která by jí mohla vyloučením z Akce vzniknout. O vyloučení z Akce společnost Twisto vyloučenou osobu informuje. Rozhodnutí o vyloučení z Akce je konečné. Společnost Twisto má právo jednostranně měnit pravidla Akce, a to po celou dobu trvání Akce. Společnost Twisto zejména může kdykoliv Akci jednostranně ukončit. Jakákoliv změna pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti Twisto a změna pravidel bude účinná tímto zveřejněním.  

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 19. 11. 2019