Výklad pojmů

„Společnost“ či „Twisto“:

společnost Twisto payments a.s.,

se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 01615165, vedená u MS v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Účastník programu nebo účastník“:

účastníkem programu může být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro zřízení služby Twisto účet a která se v době od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019 (dále jen „doba trvání programu“) zaregistruje k službě Twisto účet v souladu s obchodními podmínkami této služby (https://www.twisto.cz/podminky/ucet/) a tato služba je mu v době trvání programu ze strany Twisto schválena. Účastníkem nemůže být ten, kdo nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami či jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účastník svojí účastí v programu prohlašuje, že se programu účastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět pouze pravdivé a úplné údaje.

Díky tomuto programu získává účastník programu výhodu v podobě vrácení poplatku za odložení splatnosti svého vyúčtování ve formě kreditů. Tato výhoda se uplatní na vyúčtování vystavená za první tři kalendářní měsíce od schválení Twisto účtu.

Příklad: Účastník, jehož Twisto účet bude schválený 15. září, získá výhodu vrácení poplatku za odložení splatnosti na vyúčtování vystavená za září, říjen a listopad.

Práva a povinnosti

  1. Účast v programu vzniká splněním Obchodních podmínek tohoto programu.
  2. Nárok na vrácení poplatku za odložení splatnosti svého vyúčtování v Twisto účtu mají všichni účastníci programu (tj. ti, kteří se v době trvání programu zaregistrují ke službě Twisto účet a kterým je ze strany Twisto, taktéž v době trvání programu, Twisto účet schválen).
  3. Nárok na vrácení poplatku za odložení splatnosti svého vyúčtování v Twisto účtu nemají účastníci, kteří využijí odložení vyúčtování po 20. dni v měsíci, v němž bylo vyúčtování odesláno účastníkovi.
  4. Výhody tohoto programu mohou být uplatněny na vyúčtování za první 3 kalendářní měsíce v Twisto účtu účastníka.
  5. Účastník programu bere na vědomí, že mu bude poplatek za odložení splatnosti naúčtován a zobrazen v jeho skutečné výši (dle účastníkem odložené částky) ve vyúčtování k Twisto účtu, ale totožný poplatek za odložení mu bude vrácen ve formě kreditů k jeho Twisto účtu a to nejpozději do konce měsíce, v němž bylo vyúčtování odesláno účastníkovi. Platnost těchto kreditů je 6 měsíců od jejich připsání k Twisto účtu.
  6. Účastník dále bere na vědomí, že jej nárok na vrácení poplatku za odložení splatnosti nezbavuje povinnosti uhradit dlužné vyúčtování řádně a včas. V případě, že účastník programu neuhradí své vyúčtování v době splatnosti tohoto vyúčtování, je Twisto oprávněno uplatnit zápočet dlužné částky i vůči vrácenému poplatku za odložení ve formě kreditů.
  7. Společnost si vyhrazuje právo znemožnit účastníkovi programu užívání jeho Twisto účtu, případně znemožnit účastníkovi další užívání tohoto programu v případě jakéhokoliv podvodného jednání účastníka, jednání v rozporu s těmito podmínkami či podezření ze snahy o zneužití tohoto programu ze strany účastníka.

Závěrečná ustanovení

  1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Účastník programu musí být o takovéto změně informován prostřednictvím svého e-mailu předstihem alespoň 5 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek.
  2. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, takové neplatné ustanovení nahradí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  3. Tyto Obchodní podmínky byly Twisto zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinné ke dni 1. 9. 2019

Twisto payments a.s.