(dále jen “Pravidla”)

I.Pořadatel a organizátor soutěže

1.1  Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 11 800 Praha 1, IČO 01 615 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19 085 B (dále jen „pořadatel“).

1.2  Organizátorem soutěže je Twisto payments a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana , 11 800 Praha 1 , IČO 01 615 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19 085 B (dále jen „organizátor“).

II.Místo konání soutěže

2.1  Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím Instagramového profilu @Twisto.cz. (dále jen „místo konání soutěže“).

III.Doba trvání soutěže

3.1     Soutěž probíhá od 26. 1. 2024 do 29. 2. 2024 (do 23:59 hodin SEČ tohoto dne) (“doba trvání soutěže”).

IV.Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1      S výjimkou osob uvedených v článku IV. odstavec 4.2. těchto Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).

4.2      Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4.3      Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) osobní profil na sociální síti Instagram.

4.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. jednou odpovědět na soutěžní otázku) a může získat v soutěži pouze jednu výhru. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení služby či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu, vyjma služeb spojených s používáním Twisto účtu.

4.5      Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že odpoví na otázku: „Jaké ingredience by měla mít nejlepší pizza na světě?“ v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

4.6      Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící sleduje profil @Twisto.cz a profil @pizzahutceskarepublika.

4.7      Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor/pořadatel mají právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel/organizátor neodpovídají za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě Instagram apod.

4.8      Pořadatel/organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

5.1 Ze soutěžících, kteří zveřejnili soutěžní komentář a splnili Pravidla této soutěže, budou vybráni 3 výherci, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude pořadatelem vyhodnocena jako nejlepší. V případě, že budou některé odpovědi shodné, výherce bude určen náhodným losováním.

5.2      Výherci budou určeni pořadatelem.

5.3      Pořadatel/organizátor bude po ukončení soutěže, výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem, a to nejpozději během 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Jméno, pod kterým se výherce zúčastnil soutěže, bude rovněž publikováno bezodkladně po ukončení soutěže pod soutěžním příspěvkem na profilu @Twisto.cz. Je povinností každého výherce, poskytnout pořadateli/organizátorovi soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry, a to do konce 2. pracovního dne následujícího po dni oznámení výherci/vyhlášení výherce. V případě neposkytnutí součinnosti výhercem bude následovně vybrán jiný výherce soutěže splňující podmínky soutěže. Výhry budou předány výherci, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení celé soutěže.

5.4      Pokud výherce:

●               odmítne výhru převzít;

●            neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat.

5.5      Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání výhry v jiném termínu. Výhru lze předat pouze v předem domluveném termínu, pozdější změny nejsou možné. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru popsanou v článku V. odst. 5.1. poskytnout, vyhrazuje si pořadatel/organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

5.6      Pořadatel/organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

5.7      Pořadatel/organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a povinnosti související se samotným předáním, používáním nebo čerpáním výhry.

VI.Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

6.1      Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6.3      Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem zveřejněny na Instagramovém profilu @Twisto.cz.

6.4      Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

6.5 Pro účely zabezpečení účasti účastníků v soutěži, kontroly průběhu soutěže a plnění jejích podmínek, vyhodnocení soutěže včetně vyhlášení a zveřejnění výherců soutěže a odevzdání výher výhercům soutěže zpracovává pořadatel, jakožto správce, a organizátor, jakožto zpracovatel, osobní údaje soutěžících v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v rozsahu jméno, příjmení, které mají soutěžící uvedené na Instagramovém profilu a v případě výherců i doručovací adresa výherce oznámena výhercem pořadateli či organizátorovi za účelem odevzdání výhry.

Právním základem pro zpracování osobních údajů – jména a příjmení je souhlas účastníků daný odesláním komentáře k soutěžnímu příspěvku. Osobní údaje účastníků budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher, max. však po dobu uděleného souhlasu, poté budou zlikvidovány. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro účast účastníků v soutěži a bez poskytnutí těchto údajů se osoby nebudou moci zúčastnit soutěže podle těchto Pravidel.

Výherci poskytnou pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů -  v rozsahu jméno, příjmení, a doručovací adresa, kam bude odeslána výhra, a to za účelem zaslání výhry a z důvodu realizace této soutěže dle těchto Pravidel. Poskytnutí osobních údajů výherců v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech je nezbytným předpokladem pro předání výhry výherci a bez poskytnutí těchto údajů není pořadatel schopen výhru předat a pro takový případ si vyhrazuje právo nahradit výherce jinou osobou.

Osobní údaje výherců budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu uděleného souhlasu, max. však po dobu 5 let, poté budou zlikvidovány.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící (coby subjekt údajů) kdykoliv odvolat a to na e-mailové adrese dotaz@twisto.cz.

Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto Pravidel nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma organizátora v roli zpracovatele, nebo předávány do třetích zemí. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím organizátora.

Soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese dotaz@twisto.cz.

Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese dotaz@twisto.cz.

Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.6      Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního komentáře a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní komentář poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní komentář, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

VII.Závěrečná ustanovení

7.1      Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze Pravidel.

7.2      Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

7.3      Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Instagramovém profilu @Twisto.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele a organizátora.

7.4      Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Instagram a společností Meta o.p.s. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Meta o.p.s. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na Instagramový profil @Twisto.cz u soutěžního příspěvku.

V Praze dne 26. 2. 2024