Pravidla soutěže “dárky od partnerů”

(dále jen „Pravidla“)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

I.1 Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, Česká republika, IČO 01615165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19085 B (též jen „pořadatel“).

II. Místo průběhu soutěže

II.1 Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky přímo prostřednictvím webu a systémů pořadatele.

III. Trvání soutěže

III.1 Soutěž bude probíhat v době od 25. 11. 2021 do 23. 12. 2021 (do 23:59:59 hodin SEČ tohoto dne) (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

 • Do soutěže se automaticky zapojují všichni zákazníci, kteří v období od 1.11.2021 do 23.12.2021 nakoupí přes platební metodu Twisto Pay.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vybírat zákazníky po celou dobu konání soutěže, a to na základě četnosti nákupů přes platební metodu Twisto Pay v období od 25.11.2021 - 23.12.2021.
 • Pořadatel vybírá zákazníky v následujících kolech:
 • 1. 12. 2021 - výběr proběhne za období 25.11.-30.12., počet výherců: 45
 • 6. 12. 2021 - výběr proběhne za období 1.12.-5.12., počet výherců: 34
 • 12. 12. 2021 - výběr proběhne za období 6.12.-11.12., počet výherců: 12
 • 18. 12. 2021 - výběr proběhne za období 12.12.-17.12., počet výherců: 14
 • 20. 12. 2021 - výběr proběhne za období 18.12.-19.12., počet výherců: 2
 • 24. 12. 2021 - výběr proběhne za období 20.12.-24.12. (12:00), počet výherců: 4
 • Každé kolo trvá od 00:01 daného data až do 23:59 data (vyjma posledního kola, které končí již ve 12:00), které kolo ukončuje.

V. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

 1. Výhrami jsou ceny věnované partnerskými e-shopy Twisto (dále jen výhra).
 2. Výherce není oprávněn požadovat výměnu výhry za jinou a účastník nemá nárok na peněžní náhradu ve výši výhry.
 3. Účastník nesmí převést na třetí osoby práva a povinnosti vyplývající z účasti v této soutěži, včetně práva požadovat udělení výhry.
 4. Každý soutěžící, který vyhrál v předchozím kole je již automaticky vyřazen ze soutěžních kol následujících, tj. každý soutěžící může po dobu trvání soutěže vyhrát pouze jednou.
 5. Soutěže se může soutěžící účastnit pouze osobně, tzn. není dovoleno vytvářet účty a vykonávat soutěžní úkoly jménem třetích stran nebo zasílat soutěžní úkoly prostřednictvím fiktivních účtů.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti zaměstnance společnosti Twisto payments a.s. či obchodní partnery s touto společností pracující.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži účastníky, kteří zadali soutěžní úkol (poté nebude soutěžní úkol zohledněn při udílení cen v soutěži), nebo z účasti na soutěži vyloučit účastníky, kteří soutěžní úkol zveřejnili společně, jsou-li jednání účastníků protiprávní, včetně jednání nekalé soutěže, jsou v rozporu s osvědčenými postupy nebo předpisy, jakož i účastníci:

a. kteří nejednají osobně, ale prostřednictvím třetích stran;

b. kteří používají různé účty na platformě Twisto, aby jednali jménem / nahlásili různé účastníky, zejména vytvářejí fiktivní účty na platformě Twisto, přebírají účty někoho jiného na na platformě Twisto;

c. pokud byly v souvislosti s jejich soutěžním úkolem podány oprávněné nároky třetích osob ohledně porušení jejich práv,

d. pokud soutěžní úkol nesplňuje kritéria stanovená v nařízeních nebo nebyl předložen způsobem, který je v souladu s podmínkami stanovenými v nařízeních.

Vyhlášení výsledků soutěže:

 • Pořadatel je oprávněn kontaktovat výherce pomocí e-mailu  či telefonu, který výherce uvedl při nákupu.

Převzetí výhry:

8.1 Vítěz bude za účelem vyzvednutí výhry povinen poskytnout organizátorovi v lhůtě 7 dnů od oznámení o výhře:

 1. osobní údaje ve formě: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

8.2. V případě, že vítěz nedodrží některou z lhůt uvedených v bodě 8.1 pravidel, vítěz ztrácí právo obdržet výhru a společnost Twisto může distribuovat výhru podle vlastního uvážení.

8.3 Pokud výherce splní podmínky uvedené v bodě 8.1 pravidel, pořadatel zašle výherci výhru do 14 dnů spolu s nezbytnými dokumenty potřebnými k tomu, aby vítěz mohl legálně užívat výhru.

VI. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

VI.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

VI.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

VI.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na webovém odkazu, uvedeném v soutěžním příspěvku.

VI.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

VI.5 Při souhlasu s účastí v soutěži dle VII. 2 těchto Pravidel uděluje soutěžící pořadateli a organizátorovi soutěže svůj souhlas s tím, aby jako správci zpracovávali osobní údaje soutěžícího potřebné k řádnému předání výhry, tj. jméno, emailová adresa, telefonní číslo a adresa

 • osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže a pro předání eventuální výhry výhercům soutěže,
 • souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu dotaz@twisto.cz, v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže,
 • pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě, s výjimkou společnosti Zásilkovna s.r.o, a to výhradně pro účely zaslání výhry,
 • osobní údaje budou u pořadatele a organizátora uloženy po dobu trvání soutěže a po dobu maximálně tří následujících měsíců, po uplynutí této doby budou smazány (pokud správci nesvědčí jiný právní titul pro jejich další zpracování),
 • každý soutěžící má za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování (poverenec@twisto.cz) a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto Pravidel.

VII.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly, tj. po identifikaci zákazníků, kteří vyhráli v daném kole - bude společnost Twisto daného výherce kontaktovat zda-li má o výhru zájem či nikoliv. V případě souhlasu s podmínkami této soutěže bude výherce obdarován výhrou dle pravidel výše. V případě nesouhlasu s pravidly soutěže bude výhra postoupena náhradníkům v pořadí (další zákazníci, nejvíce využívající služby Twisto Pay).

VII.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na https://www.twisto.cz/a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele a organizátora.

V Praze dne 5. 11. 2021