(dále jen „Pravidla“)

I. Pořadatel a organizátor soutěže

 1. Pořadatelem soutěže s názvem “#přejusitwisto” (dále jen “Soutěž”) je společnost Twisto payments, a. s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha, Česká republika, IČO 01615165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 19085 B (dále jen „Pořadatel“).

II. Místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím profilu https://www.instagram.com/twisto_cz/.

III. Účastník akce

 1. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen “Účastník”).
 2. Této akce se nemohou zúčastnit ti, kteří nesplní Pravidla, nesouhlasí s nimi či jednají v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.
 3. Účast v této Soutěži je dobrovolná. Účastník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy.

IV. Termín konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v době od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021 (do 23:59:59 hodin SEČ).

V. Podmínky účasti v soutěži

 1. Pro zúčastnění se Soutěže je potřeba aby Účastník sledoval instagramový profil Pořadatele: https://www.instagram.com/twisto_cz/.
 2. Účastník se zúčastní soutěže tak, že na svém osobním instagramovém profilu v tzv. „stories“ nasdílí svůj seznam přání vytvořený na www.prejusitwisto.cz (dále jen „Seznam přání“) a k fotce připojí hashtag #prejusitwisto a označí profil @twisto_cz. Soutěžní fotka musí být veřejná.
 3. Soutěžící může zveřejnit více Seznamů přání.

VI. Výherce a zveřejnění výsledku

 1. 13. prosince 2021 proběhne slosování, v kterém bude vybrán výherce (dále jen „Výherce“). Výherce bude následující pracovní den kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu.
 2. Po skončení Soutěže Pořadatel zveřejní na svém Instagramovém profilu příspěvek obsahující pravidla Soutěže spolu se Seznamem přání Výherce a označením instagramového profilu Výherce. Účastník s tímto zveřejněním výsledku  výslovně souhlasí.
 3. Soutěže se může Účastník zúčastnit pouze osobně, tzn. není dovoleno se účastnit Soutěže prostřednictvím fiktivních profilů nebo profilů třetích osob.

VII. Výhra

 1. Výhrou je uhrazení předmětů ze Seznamu přání, a to do maximální výše 10.000,- Kč, a jejich následné doručení na adresu uvedenou Výhercem soutěže (dále jen „Výhra“). Pokud bude některý z předmětů ze Seznamu přání v době Výherce nedostupný, domluví se Pořadatel s Výhercem na adekvátní náhradě.
 2. Výherce není oprávněn požadovat výměnu položky ze Seznamu přání za jinou.
 3. Účastník nemá právo převést na třetí osobu práva a povinnosti vyplývající z účasti v této Soutěži, včetně práva na udělení Výhry.
 4. Výherce bude za účelem vyzvednutí výhry povinen neprodleně, nejpozději však 15. prosince 2021, poskytnout Pořadateli následující informace:
  1. svoje osobní údaje : jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;
  2. adresu preferovaného dourčení výhry apřípadnou preferenci týkající se výměny některého z dárku.
 5. V případě, že Výherce nedodrží některou z lhůt uvedených v bodě VII.4. Pravidel, ztratí právo na Výhru.
 6. Po poskytnutí informací uvedených v čl. VII. 4 Pravidel, bude Výhra doručena Výherci a to nejpozději do konce prosince roku 2021.

VIII. Ochrana osobních údajů a

 1. Zúčastněním se v Soutěži dle těchto Pravidel, uděluje Účastník Pořadateli svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje Účastníka poskytnuté pro účely této Soutěže a to za následujících podmínek:
 2. osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení Soutěže, pro předání Výhry Výherci a pro zveřejnění výsledku Soutěže,
 3. souhlas může být Účastník kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu dotaz@twisto.cz, v případě odvolání souhlasu však Účastník automaticky přestává být Účastníkem soutěže,
 4. Pořadatel nepředá osobní údaje Účastníka žádné třetí osobě, s výjimkou společnosti Marketup, a to výhradně pro účely uspořádání soutěže; v případě odeslání zvolenou přepravní společností údaje předá této přepravní společnosti.
 5. osobní údaje budou u Pořadatele uloženy po dobu trvání Soutěže a po dobu maximálně tří následujících měsíců, po uplynutí této doby budou smazány (pokud Pořadateli nesvědčí jiný právní titul pro jejich další zpracování),
 6. každý Účastník má za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů zejména právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech Soutěže, včetně případných reklamací a námitek vůči průběhu Soutěže. Pořadatel je oprávněn akci kdykoliv zrušit, jednostranně změnit Pravidla nebo Soutěž prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění Účastníků.  Veškeré případné změny Pravidel budou Pořadatelem zveřejněny na webovém odkazu, uvedeném v soutěžním příspěvku
 2. Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech Soutěže. Plná verze Pravidel má před takto zkrácenou verzí Pravidel přednost.
 3. Účast v Soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Účastníkům či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového Účastníka ze Soutěže.
 4. Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na https://www.twisto.cz/ a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla Pořadatele.

V Praze dne 3. listopadu 2021