Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“). Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, ti, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok. Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily, a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

Termín konání soutěže

22. 7. 2019 - 30. 9. 2019 (půlnoci)

Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže, kteří v termínu konání soutěže alespoň jedenkrát učiní jakýkoliv nákup prostřednictvím služby Twisto Pay. Všichni tito účastníci budou automaticky zařazeni do soutěže.

Každý týden po dobu konání soutěže bude vylosováno z účastníků soutěže 100 nákupů účastníků soutěže, kteří obdrží výhru v soutěži.

Každý účastník soutěže může získat výhru v soutěži pouze jedenkrát.

Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherce soutěže bude informován o získání výhry prostřednictvím telefonu či e-mailu. Výhra bude výherci připsána ve formě kreditů k jeho Twisto účtů do 5 pracovních dnů od sdělení výhry. V případě, že výherce nedisponuje Twisto účtem, pak do 5 pracovních dnů od jeho založení a schválení ze strany Twista.

Výhra v soutěži

Výhercům bude ze strany Twisto uhrazen v plné výši nákup učiněný prostřednictvím Twisto Pay v termínu konání soutěže, a to ve formě kreditů k Twisto účtu (podmínkou pro připsání kreditů je schválený Twisto účet ze strany výherce). Platnost kreditů činí 6 měsíců od jejich připsání.

Zpracování osobních údajů

Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Správce údajů:

Správcem údajů je společnost: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085.Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jméno: Mgr. Jana Říhová, adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: jana.rihova@twisto.cz.

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely marketingové soutěže (tj. výběru výherců a oznámení výhry), a to z titulu oprávněného zájmu správce.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost Twisto bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Společnost Twisto chrání vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození vašich osobních údajů. Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jednoho z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty, ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout. Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit, a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci, a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících. Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 16.6.2019.