Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “Vstupenky na koncert Rolling stones”, která proběhne od 26.6.2018 do 1.7.2018 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).
Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).
Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, která splní podmínky uvedené pod soutěžním příspěvkem na faceobookových stránkach Pořadatele https://www.facebook.com/twisto.cz/?ref=br_rs (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.
Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.
Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat od 26.6.2018 do 1.7.2018.
Pravidla soutěže
Výherci budou vybráni na základě splnění soutěžních otázek a splnění veškerých podmínek soutěže:

 1. Na Facebooku lajkněte profil Twisto.cz.
 2. Zodpovězte otázku - kolikáté narozeniny letos oslaví Twisto?
  V pondělí dne 1.7.2018 vybereme jednoho výherce (který splnil veškeré podmínky soutěže a správně zodpoví otázku dle bodu 2) pravidel soutěže. Bude-li takových soutěžících více, pak bude výherce ze strany Twisto losován.
  Výherce obdrží 2 vstupenky na koncert Rolling stones, který se koná dne 4.7.2018 na letišti v Letňanech.
  (Každý účastník soutěže je oprávněn uvést pouze jeden tip, v případě, že jich uvede více, bude pro účely soutěže brán v potaz pouze první tip účastníka).
  Vyhodnocení soutěže se uskuteční v prostorách Twisto dne 1.7.2018.
  Zveřejnění výherce a předání ceny
  Výherce soutěže bude informován o získání výhry prostřednictvím zprávy přes sociální síť Facebook. Kompletní seznam soutěžících bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.
  Výhra v soutěži
  Výhrou v soutěži jsou: dvě vstupenky na koncert skupiny Rolling stones, který se uskuteční dne 4.7.2018 v Praze. Výhercem se může stát ten, kdo splnil veškeré podmínky soutěže. Vstupenky na koncert budou výherci předány osobně dle domluvy s výhercem.

Závěrečná ustanovení a podmínky
Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook a Instagram.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Pravidla zpracování osobních údajů jsou dostupná zde: https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.
Odpovědnost za škody
Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout. Dále Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že dojde ke zrušení či změně termínu konání koncertu z důvodů na straně pořadatele koncertu.
Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.
Výherce tímto souhlasí s případným pořizováním fotografií či zvukového a obrazového záznamu v průběhu převzetí výhry či jejího užití a se zveřejněním svého jména a příjmení popřípadě jména uvedeného na sociální síti Facebook, jakožto výherce soutěže na facebookovém profilu Pořadatele.
Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 26.6.2018.