Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “Hlasujte o Cestě kolem světa”, která proběhne od 4.7.2018. na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a disponuje facebookovým či instagramovým profilem (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěže je možné se zúčastnit od 4.7.2018.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž se skládá z několika menších soutěží, jejichž podmínky a množství se soutěžící dozví v průběhu letních prázdnin 2018 na facebookovém a instagramovém profilu Pořadatele.

Soutěž doplňuje průběh projektu s názvem “Cesta kolem světa” pořádaného taktéž Pořadatelem (podrobnosti Projektu jsou uvedeny na webové stránce: https://twistosvet.cz/), (dále jen “Projekt”).

Účelem soutěže je hlasovat ze strany účastníků soutěže ohledně dalšího průběhu Projektu a zejména volbě aktivit účastníků Projektu a to prostřednictvím facebookového či instagramového profilu (včetně instastories) Pořadatele (https://www.facebook.com/twisto.cz/ a https://www.instagram.com/twisto_cz/). Maximální možná doba pro toto hlasování bude vždy 24 hodin od zveřejnění hlasování.

Z účastníků soutěže, kteří se zúčastnili hlasování a splnili veškeré podmínky soutěže, vylosuje Pořadatel v rámci každé menší soutěže 1-10 výherců soutěže, kteří získají nárok na výhru v soutěži (přesný počet výherců a konkrétní výhry budou sděleny účastníkům soutěže vždy současně s vyhlášením soutěže prostřednictvím profilu Projektu a Pořadatele, jak je uvedeno výše).

Výhru si je oprávněn převzít pouze ten vylosovaný účastník soutěže, který buď disponuje Twisto účtem spolu s Twisto kartou nebo ten, který si na základě výhry tyto pořídí od Twisto, splní podmínky pro zřízení Twisto účtu (více na https://www.twisto.cz/podminky/ucet/) a aktivuje kartu v co nejkratší době po sdělení výhry. V případě, že si některý z vylosovaných soutěžících výhru nepřevezme či nesplní podmínky pro převzetí výhry, vylosuje Pořadatel náhradního výherce. Podmínky převzetí výhry budou individuálně dohodnuty s každým výhercem s ohledem na povahu výhry.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Výherci budou v souvislosti s výhrou vždy kontaktováni prostřednictvím svého facebookového/ instagramového profilu. Ti výherci (kteří disponují Twisto účtem) budou kontaktování prostřednictvím svého e-mailu či Twisto účtu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.

VI. Odpovědnost za škody

Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 4.7.2018.