Pořadatelem soutěže je společnost Twisto payments a.s., která organizuje spotřebitelskou soutěž s názvem “aktivujte Twisto kartu a získejte kredit v hodnotě 300,- Kč”, která proběhne dne 28.2.2018 na území České republiky (dále jen „soutěž“). Tato soutěž se bude řídit níže uvedenými pravidly soutěže (dále jen „pravidla soutěže“).

I. Pořadatel soutěže

Společnost Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen „Pořadatel“ či „Twisto“).

II. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má státní občanství České republiky, trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice a která splní podmínky požadované pro zřízení Twisto účtu uvedené na webových stránkách Pořadatele https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ (dále jen „účastník soutěže“ či „soutěžící“).

Této soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Twisto a osoby jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou ze soutěže vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří nesplní podmínky soutěže, kteří nesouhlasí s těmito pravidly soutěže či jednají v rozporu se právními předpisy či dobrými mravy. Tyto osoby nemají na výhru právní nárok.

Soutěžící prohlašuje, že se soutěže zúčastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět v průběhu soutěže pravdivé a úplné údaje.

III. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat dne 28.2.2018.

IV. Pravidla soutěže

Soutěž je určena účastníkům soutěže kteří jsou registrovanými uživateli Twisto účtu, kteří si objednali od Pořadatele Twisto kartu, kterou dosud neaktivovali. Twisto rozdává odměnu za úspěšné dokončení aktivace Twisto karty. Soutěžící je pro splnění podmínek soutěže a pro získání odměny povinen aktivovat svoji Twisto kartu od vyhlášení soutěže Pořadatelem do 28.2.2018 času 23:59:59 hod. Postup k provedení aktivace Twisto karty je uveden v Twisto účtu soutěžícího.

Odměnu ve výši 300,-Kč získá každá dokončená aktivace ze strany soutěžícího (za splnění podmínek uvedených v čl. II a v čl. IV. pravidel soutěže) a to do okamžiku ukončení soutěže.

V. Zveřejnění výherce a předání ceny

Twisto poskytne výhru, tj. připíše kredity výhercům do 48 hodin od aktivace karty. Výherce soutěže bude informován o získání výhry ve svém Twisto účtu, tj. připsáním kreditů a zároveň prostřednictvím svého e-mailu. Kompletní seznam výherců bude mít k dispozici společnost Twisto v kanceláři na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.

VI. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je odměna ve formě kreditů ve výši 300,-Kč za podmínek uvedených v čl. V pravidel výše. Platnost kreditů je 6 měsíců ode dne jejich připsání.

VII. Zpracování osobních údajů a autorská díla

Soutěžící vyjadřuje svojí účastí v soutěži souhlas se zpracováním osobních údajů. Výherce souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu svého jména, příjmení, e-mailové adresy a případných dalších údajů a to pro účely organizace soutěže a to po dobu nezbytně nutnou od udělení souhlasu. Soutěžící dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz, neposkytnutí nebo odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící si je zároveň vědom svých práv uvedených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.twisto.cz.

VIII. Odpovědnost za škody
Pořadatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které mohou v důsledku výhry výherci či jiné osobě vzniknout.

Pořadatel je oprávněn rozhodovat ve všech záležitostech soutěže, včetně případných reklamací a námitkách vůči soutěži. Pořadatel je oprávněn soutěž zrušit, jednostranně změnit její podmínky nebo ji prodloužit a to zejména nastanou-li nepředvídatelné události či události způsobené v důsledku vyšší moci a to bez nároku na jakékoli odškodnění soutěžících.

Na výhru není právní nárok a nelze tento nárok převést na třetí osobu. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící není oprávněn požadovat protihodnotu či jinou alternativu výhry v penězích.

Tato pravidla soutěže jsou platná a účinná od 28.2.2018.